Zaznacz stronę

Gabinet diagnozy 
i terapii  logopedycznej

mgr Małgorzata Białosz

logopeda
tyflopedagog
filolog polski
padagog
terapeuta  ręki
masażysta masażu neurologopedycznego

Moją misją jest szybka diagnoza i interwencja, aby pacjenci mogli rozpocząć nowe lepsze życie. Nie chcę żeby pacjenci do mnie wracali, chcę żeby mnie polecali. 

Doświadczenie w pracy

O mnie

  Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z zakresu tyflopedagogiki, które ukończyłam w Akademii Bydgoskiej.  Swoje umiejętności logopedyczne kształciłam w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Przez kilkanaście lat, jako nauczyciel w szkole podstawowej, zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które z kolei motywowało mnie do ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Ukończyłam kilkadziesiąt kursów doskonalących i szkoleń, wzięłam udział w wielu konferencjach, webinarach,  warsztatach oraz prelekcjach. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę specjalistyczną korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

Bezcenne doświadczenie zdobyte w szkole jak również doświadczenie zebrane przy wychowaniu własnych dzieci oraz moja pasja, którą jest logopedia przekonały mnie do stworzenia przyjaznego dzieciom prywatnego gabinetu logopedycznego, którego mam przyjemność być właścicielem.

Wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi (w tym również z zaburzeniami rozwoju), pozwalają mi skutecznie wybierać metody terapii dostosowane do potrzeb każdego Pacjenta. Wybrałam zawód logopedy, ponieważ właśnie
w nim realizuje swoje marzenia o pracy z dziećmi.

Stale podnoszone kwalifikacje oraz zdobywane doświadczenie, pozwala mi równie skutecznie  zaplanować
i przeprowadzić rehabilitację osób dorosłych, będących np, w stanie po udarze, którzy utracili zdolność porozumienia się z otoczeniem czyli przekładania myśli na słowa.

O mnie

Zobacz więcej

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera i inne zaburzenia).
Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej dla pacjenta atmosferze, w dobrze wyposażonym gabinecie z zastosowaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. 

Pracuję również z osobami dorosłymi najczęściej będących w stanie np. po udarowym stosując masaż neurologopedyczny, który przywarca funkcje komunikacyjne.

Masaż neurologopedyczny palpacyjnopulsacyjny

Zobacz więcej

Masaż oparty jest o technikę palpacyjno-pulsacyjną i dedykowany pacjentom o zaburzonym napięciu mięśniowym w sferze orofacjalnej (warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy i szyi). Zawiera w sobie także stymulację lodem opartą o zasadę zimno-ciepło (o charakterze zewnętrznym
i wewnętrznym). Celem masażu jest znormalizowanie napięcia mięśniowego,
a także terapia i profilaktyka zaburzeń neurogennych (np. dysfagii). Metoda autorska oparta na doświadczeniach belgijskich – zawiera w sobie połączenie metod diagnostycznyh
i neurostymulacyjnych dedykowanych dzieciom jak i osobom dorosłym.

REGULAMIN GABINETU

Zobacz więcej
 1. Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej ,,NA KOŃCU JĘZYKA’’ prowadzony przez mgr Małgorzatę BIAŁOSZ, w którym udzielana jest pomoc logopedyczna oraz wsparcie
  w nauce dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza.
  W zależności od potrzeb trwa ona do 60 minut. Jest przeprowadzana podczas pierwszego spotkania z użyciem adekwatnych do pacjenta narzędzi diagnostycznych.
 3. Najważniejsze obserwacje diagnozy są przekazywane bezpośrednio po badaniu. Przed i po badaniu jest prowadzony wywiad
  z rodzicem (opiekunem). Wyniki badania przekazywane są rodzicom (opiekunom) na pierwszym lub drugim spotkaniu ustnie. Koszt diagnozy logopedycznej to 80 zł.
 4. Zajęcia logopedyczne (wspierające naukę) trwają 40 minut, przy czym terapia trwa 35 minut, pozostałe 5 minut jest przeznaczane na rozmowę z rodzicem (opiekunem). Koszt terapii logopedycznej to 50 zł.
 5. Podczas rozmowy z rodzicem (opiekunem) odbywającej się po zajęciach terapeutycznych, logopeda informuje
  o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii, a rodzic (opiekun) przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian
  w funkcjonowaniu pacjenta, o innych formach terapii, którym poddawany jest pacjent równolegle z terapią logopedyczną (wspieraniem nauki).
 6. Program terapii podyktowany jest wynikami diagnozy oraz zaleceniami innych specjalistów. Największy nacisk kładziony jest na najsłabsze funkcje poznawcze
  i językowe pacjenta. Ponadto każde spotkanie obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływające na rozwój systemu językowego. Ćwiczone są przede wszystkim: spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie słuchowe, sprawność motoryczna, operacje myślowe, koncentracjai pamięć.
 7. Skuteczność terapii wymagana systematycznej obecności pacjenta na zajęciach logopedycznych (wspierania nauki). Systematyczność ma ogromny wpływ na dobro pacjenta i postępy terapii.
 8. Liczne nieobecności (wyłączając chorobę
  i wyjątkowe przypadki losowe) mogą być powodem rezygnacji terapeuty
  z prowadzenia dalszej terapii, w związku
  z uzasadnionym podejrzeniem nie powodzenia terapii.
 9. Wymagana jest systematyczna praca rodzica (opiekuna) z pacjentem w domu, według zaleceń terapeuty.
 10. W razie niemożności stawienia się na zajęcia, rodzic (opiekun) powinien możliwie, jak najszybciej odwołać termin spotkania telefonicznie, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez aplikację Messenger – najpóźniej do godziny dziewiątej dnia
  w którym zaplanowano spotkanie.
 11. Odwołanie zajęć w trybie określonym
  w pkt. 10 wymaga odrobienia tych zajęć
  w innym dogodnym dla terapeuty i rodzica (opiekuna) terminie.
 12. Nie przekazanie informacji określonej
  w pkt. 10 skutkuje przepadkiem wniesionej zapłaty.
 13. Spóźnienie powoduje skrócenie zajęć
  o czas spóźnienia.
 14. Odpłatność za zajęcia odbywa się z góry w cyklu miesięcznym za wszystkie zaplanowane zajęcia.
 15. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 16. Warunkiem podjęcia współpracy jest zapoznanie się z ,,Klauzulą informacyjną
  o przetwarzaniu danych osobowych
  w celach diagnozy i terapii oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach diagnozy i terapii’’.

PROPONOWANE TERAPIE

Zobacz więcej

Moja praca jest moją pasją. Wszechstronna terapia oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta są dla mnie najważniejsze. W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne  oraz pedagogiczne stosując nowoczesne i zbadane naukowo metody o wysokim stopniu efektywności.

TERAPIE:

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA 
 • TERAPIA LOGORYTMICZNA 
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • TERAPIA RĘKI
 • MASAŻ NEUROLOGOPEDYCZNY PALPACYJNO-PULSACYJNY
 • TERAPIA TYFLOPEDAGOGICZNA
 • TERAPIA SENSOPLASTYCZNA

CENNIK

Zobacz więcej

 

 • Diagnoza (ok 60 min) – 80 zł
 • Terapia (40 min) – 60 zł
 • Masaż neurologopedyczny  – 50 – 80 zł
 • Wydawanie zaświadczeń i opinii – bezpłatnie.
 • Wizyty domowe – czas i cena ustalane indywidualnie.

PORADNIK

Zobacz więcej

Jeżeli cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju Twojego dziecka – zaczyna późno mówić, mowa jest niezrozumiała, głoski zastępowane są innymi – nie czekaj, aż dziecko „wyrośnie z tego”, nie słuchaj rad „dobrych ciotek”, które odradzają terapię, zgłoś się jak najszybciej do logopedy. W gabinecie uzyskasz informację, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy należy rozpocząć terapię.

Najczęstszym błędem jest czekanie, aż dziecko wyrośnie z wad wymowy. Niestety takie rady dają inni specjaliści, nauczyciele czy koleżanki z pracy. Dzieci do gabinetów logopedycznych trafiają zbyt późno. Oczywiście są pewnie opóźnienia, które pod wpływem stymulacji normują się samoistnie, jednak w wielu przypadkach potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Logopeda dysponując wiedzą o poszczególnych okresach rozwoju mowy, może określić stan mowy dziecka.

Również rodzic może sam zaobserwować mowę swojego dziecka opierając się na etapach prawidłowego rozwoju mowy u dzieci:

 • 1 miesiąc życia – dziecko poprzez krzyk sygnalizuje swoje potrzeby;
 • 2 miesiąc życia – zaczyna głużyć (wydawać mimowolne dźwięki: gha, go, aga). W ten właśnie sposób ćwiczy narządy mowy (język, wargi i policzki);
 • około 6 miesiąca życia – dziecko zaczyna gaworzyć (celowo powtarzając ciągi sylabowe: ma-ma, ba-ba, ta-ta), zaczyna reagować na swoje imię oraz na osoby z bliskiego otoczenia;
 • pod koniec 1 roku życia maluch potrafi wymówić kilka prostych słów, wykonuje proste polecenia związane z konkretną sytuacją;
 • 2 rok życia – to okres gwałtownego rozwoju mowy; dziecko zaczyna nas zasypywać nowymi słowami, pod koniec tego okresu maluch buduje proste zdania złożone głównie z rzeczowników i czasowników;
 • 3 rok życia – w tym wieku wzrastają kompetencje językowe dziecka. Dziecko poznaje i zaczyna stosować formy gramatyczne, słownik malucha wzbogaca się z tygodnia na tydzień. Dziecko potrafi prowadzić dialog, mówi chętnie i dużo. Wymawia już wszystkie samogłoski ustne i nosowe (a, i, e, o, u, y, ą, ę), spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w, wi, t, d, n, ł, l, li, j, ś, ć, ź, dzi, ń, k, ki, g, gi, h). Pod koniec 3 roku życia pojawiają się głoski syczące (s, z, c, dz). W tym wieku mowę dziecka charakteryzuje zmiękczanie głosek. Głoska „r” może być wymawiana jak „j” lub „l” np. rower dziecko wymawia jak lowel lub jowej;
 • 4 rok życia – dziecko coraz lepiej i wyraźniej porozumiewa się z otoczeniem. W mowie powinny na stałe pojawić się głoski syczące (s, z, c, dz). Pod koniec 4 roku życia mogą pojawić się głoski szumiące (sz, rz, cz, dż) oraz głoska „r” ( może, ale nie musi).
 • 5 rok życia – dziecko w tym wieku powinno wymawiać poprawnie wszystkie głoski, w trudniejszych słowach przedszkolak ma prawo robić błędy, ale mowa musi być zrozumiała dla osób z zewnątrz. W 5 roku życia dziecko przeciętnie używa ok. 2000 słów, rozumie ok. 2000 – 2600 wyrazów;
 • 6 rok życia – sześciolatek powinien budować swobodne wypowiedzi, prawidłowe pod względem gramatycznym.

Pamiętajmy! Do dziecka należy dużo mówić, starać się z nim rozmawiać, ale nie zmuszać do mówienia jeżeli tego nie chce.

Kontakt

Gabinet diagnozy i terapii logopedycznej mgr Małgorzata Białosz logopeda, tyflopedagog, filolog polski

Adres e-mail

logopeda.walcz@interia.com

Telefon

668 212 359

Adres

ul. Wojska Polskiego 2-6, III piętro, pom. nr 302-1, 78-600 Wałcz

zachodnipomorskie