Zaznacz stronę

Gabinet diagnozy
i terapii  logopedycznej

mgr Małgorzata Białosz

logopeda
tyflopedagog
filolog polski
pedagog
terapeuta  ręki
masażysta masażu neurologopedycznego

Moją misją jest szybka diagnoza i interwencja, aby pacjenci mogli rozpocząć nowe lepsze życie. Nie chcę żeby pacjenci do mnie wracali, chcę żeby mnie polecali.

O mnie

  Jestem absolwentką dwóch kierunków studiów humanistycznych oraz studiów z zakresu tyflopedagogiki, które ukończyłam w Akademii Bydgoskiej.  Swoje umiejętności logopedyczne kształciłam w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Przez kilkanaście lat, jako nauczyciel w szkole podstawowej, zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które z kolei motywowało mnie do ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Ukończyłam kilkadziesiąt kursów doskonalących i szkoleń, wzięłam udział w wielu konferencjach, webinarach,  warsztatach oraz prelekcjach. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę specjalistyczną korzystając z różnych form doskonalenia zawodowego.

Bezcenne doświadczenie zdobyte w szkole jak również doświadczenie zebrane przy wychowaniu własnych dzieci oraz moja pasja, którą jest logopedia przekonały mnie do stworzenia przyjaznego dzieciom prywatnego gabinetu logopedycznego, którego mam przyjemność być właścicielem.

Wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi (w tym również z zaburzeniami rozwoju), pozwalają mi skutecznie wybierać metody terapii dostosowane do potrzeb każdego Pacjenta. Wybrałam zawód logopedy, ponieważ właśnie
w nim realizuje swoje marzenia o pracy z dziećmi.

Stale podnoszone kwalifikacje oraz zdobywane doświadczenie, pozwala mi równie skutecznie  zaplanować i przeprowadzić rehabilitację osób dorosłych, będących np, w stanie po udarze, którzy utracili zdolność porozumienia się z otoczeniem czyli przekładania myśli na słowa.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera i inne zaburzenia). Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej dla pacjenta atmosferze, w dobrze wyposażonym gabinecie z zastosowaniem nowoczesnych metod terapeutycznych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

Zobacz więcej
 1. Należy bezwzględnie punktualne przychodzić na terapie, maksymalnie 2 minuty przed i po terapii bez osób towarzyszących (tylko rodzic lub opiekun)
 2. Należy zajmować miejsca w poczekalni z zachowaniem wymaganego
  w przestrzeni społecznej odstępu (min. 1,5 m) i nie prowadzić żadnych konwersacji.
 3. Miedzy zajęciami będą przerwy umożliwiające dezynfekcje, wietrzenie lub ozonowanie pomieszczenia.
 4. Terapia jest prowadzona z zachowaniem bezpiecznej odległości z wykorzystaniem osłony i indywidualnych środków ochrony.
 5. Przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe nie mających kontaktu z osobami zakażonymi, będącymi na kwarantannie lub w izolacji i będące bez jakichkolwiek oznak chorobowych w postaci np. kaszlu, gorączki, duszności.
 6. Wszelkie ustalenia dotyczące terapii należy dokonywać telefonicznie lub za pomocą elektronicznych środków przekazu.
 7. Rodzic/opiekun ma obowiązek powiadomić terapeutę w sytuacji gdy dziecko miało kontakt z osobami zakażonymi, będącymi na kwarantannie lub w izolacji (wywiad epidemiczny).
 8. Rodzice/opiekunowie zaopatrują swoje dzieci w przyłbice ochronne, natomiast sami zasłaniają nos i usta w sposób wcześniej przyjęty.
 9. Dzieci do lat 4 lub dzieci których stan zdrowia na to nie pozwala nie stosują indywidualnych środków ochrony.
 10. Przed wejściem do gabinetu należy zdezynfekować ręce.
 11. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakażenia się wirusem COVID-19.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH W CELACH DIAGNOZY I TERAPII

Zobacz więcej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej ,,Na końcu Języka’’ z siedzibą w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 2-6.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. I lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 36 miesięcy od zakończenia terapii, po czym zostaną zniszczone.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie diagnozy i terapii.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych bez pisemnej zgody Pani / Pana.
 10. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z diagnozą i terapią.
REGULAMIN GABINETU
Zobacz więcej
 1. Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej ,,NA KOŃCU JĘZYKA’’ prowadzony przez mgr Małgorzatę BIAŁOSZ, w którym udzielana jest pomoc logopedyczna oraz wsparcie
  w nauce dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza.
  W zależności od potrzeb trwa ona do 60 minut. Jest przeprowadzana podczas pierwszego spotkania z użyciem adekwatnych do pacjenta narzędzi diagnostycznych.
 3. Najważniejsze obserwacje diagnozy są przekazywane bezpośrednio po badaniu. Przed i po badaniu jest prowadzony wywiad
  z rodzicem (opiekunem). Wyniki badania przekazywane są rodzicom (opiekunom) na pierwszym lub drugim spotkaniu ustnie.
 4. Zajęcia logopedyczne (wspierające naukę) trwają 40 minut, przy czym terapia trwa 35 minut, pozostałe 5 minut jest przeznaczane na rozmowę z rodzicem (opiekunem).
 5. Podczas rozmowy z rodzicem (opiekunem) odbywającej się po zajęciach terapeutycznych, logopeda informuje
  o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii, a rodzic (opiekun) przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian
  w funkcjonowaniu pacjenta, o innych formach terapii, którym poddawany jest pacjent równolegle z terapią logopedyczną (wspieraniem nauki).
 6. Program terapii podyktowany jest wynikami diagnozy oraz zaleceniami innych specjalistów. Największy nacisk kładziony jest na najsłabsze funkcje poznawczei językowe pacjenta. Ponadto każde spotkanie obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływające na rozwój systemu językowego. Ćwiczone są przede wszystkim: spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie słuchowe, sprawność motoryczna, operacje myślowe, koncentracja i pamięć.
 7. Skuteczność terapii wymagana systematycznej obecności pacjenta na zajęciach logopedycznych (wspierania nauki). Systematyczność ma ogromny wpływ na dobro pacjenta i postępy terapii.
 8. Liczne nieobecności (wyłączając chorobę i wyjątkowe  przypadki losowe) mogą być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia dalszej terapii, w związku z uzasadnionym podejrzeniem nie powodzenia terapii.
 9. Wymagana jest systematyczna praca rodzica (opiekuna) z pacjentem w domu, według zaleceń terapeuty.
 10. W razie niemożności stawienia się na zajęcia, rodzic (opiekun) powinien możliwie, jak najszybciej odwołać termin spotkania, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez aplikację Messenger – najpóźniej do godziny dziewiątej dnia, w którym zaplanowano spotkanie lub do godz. 18.00 w piątek dla zajęć zaplanowanych na sobotę.
 11. Odwołanie zajęć w trybie określonym w pkt. 10 wymaga odrobienia tych zajęć w innym uzgodnionym terminie.
 12. Nie przekazanie informacji określonej w pkt. 10 skutkuje przepadkiem wniesionej zapłaty.
 13. Spóźnienie powoduje skrócenie zajęć o czas spóźnienia.
 14. Odpłatność za zajęcia odbywa się z góry w cyklu miesięcznym za wszystkie zaplanowane zajęcia.
 15. Terapia będzie prowadzona tylko z zdrowymi dziećmi, nie mających objawów kaszlu, kataru i gorączki.
 16. Warunkiem podjęcia współpracy jest zapoznanie się z ,,Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celach diagnozy i terapii oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach diagnozy i terapii’’ oraz zapoznanie się    z niniejszym regulaminem jak i warunkami bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

PROPONOWANE TERAPIE

Zobacz więcej
Moja praca jest moją pasją. Wszechstronna terapia oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta są dla mnie najważniejsze. W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne  oraz pedagogiczne stosując nowoczesne i zbadane naukowo metody o wysokim stopniu efektywności.

TERAPIE:

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA LOGORYTMICZNA
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
 • TERAPIA RĘKI
 • MASAŻ NEUROLOGOPEDYCZNY PALPACYJNO-PULSACYJNY
 • TERAPIA TYFLOPEDAGOGICZNA
 • TERAPIA SENSOPLASTYCZNA

WSPÓŁPRACA

Zobacz więcej

Obecnie współpracuję z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu przy realizacji projektu ,,Regionalna  Akademia Dzieci i Młodzieży” będącego częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

OPINIE

Podgląd opinii

Kontakt

Gabinet diagnozy i terapii logopedycznej mgr Małgorzata Białosz logopeda, tyflopedagog, filolog polski

Adres e-mail

logopeda.walcz@interia.com

Telefon

668 212 359

Adres

ul. Wojska Polskiego 2-6, III piętro, pom. nr 302-1, 78-600 Wałcz

zachodnipomorskie